Veelgestelde vragen over het afkoppelen van de regenpijp

Op deze pagina vindt u veel informatie over het afkoppelen van de regenpijp en hoe dit werkt.

Wat is afkoppelen?

Bij rioolvervanging en nieuwbouw streven wij ernaar om geen regenwater meer via het afvalwaterriool af te voeren. Wij koppelen het regenwater af van het afvalwaterriool. Hierdoor komt het niet meer op de zuivering terecht. We verminderen zo ook wateroverlast op straat en de vervuiling van de singels door noodoverstorten uit de riolering. Regenwater dat op straat, daken en erven valt, komt in de oudere wijken nog vaak in het afvalwaterriool terecht. Hoe meer we van deze oppervlaken kunnen afkoppelen hoe beter dat is.

Elke druppel telt!

Ook u kunt hieraan meehelpen, door uw daken en erven af te koppelen van de riolering. Als u zelf aan de slag gaat met u woning of tuin overweeg dan het regenwater op eigen terrein in de bodem te laten zakken. Dit is ook beter voor uw eigen leefomgeving. Kijk op ons digitale Waterloket voor tips.

Waarom afkoppelen?

Ons regenwater is schoon genoeg om het te laten wegzakken in de bodem of rechtstreeks af te voeren naar de singels en sloten. Regen die op straat valt, komt nu nog vaak in het afvalwaterriool terecht. Hierdoor raakt het water vervuild en moeten we het zuiveren op de rioolwaterzuivering bij de haven. Dat kost energie en is niet duurzaam. De riolen kunnen al dit overbodige water niet meer aan, waardoor straten blank komen te staan en er schade kan ontstaan. Ook het water van onze singels raakt vervuild door noodoverstorten uit de riolering. Door hevigere buien zal dit in de toekomst vaker gaan gebeuren. Dat is niet wenselijk en daarom is afkoppelen nodig.

Elke druppel telt!

Ook u kunt hieraan meehelpen, door uw daken en erven af te koppelen van de riolering. Als u zelf aan de slag gaat met u woning of tuin overweeg dan het regenwater op eigen terrein in de bodem te laten zakken. Dit is ook beter voor uw eigen leefomgeving. Kijk op ons digitale Waterloket voor tips.

Afkoppelen, hoe werkt dat?

De afgelopen jaren hebben we al vele straten afgekoppeld door het toepassen van waterpasserende bestrating of infiltratieriolen. De komende jaren gaan we in wijken aan de slag, waarbij we een gescheiden riolering gaan aanleggen. Niet alles meer in één rioolbuis, maar een apart riool voor afvalwater en regenwater. Het regenwater blijft zo schoon en kan vanuit het riool in de bodem wegzakken of in wadi’s overlopen of op de singels en sloten worden geloosd.

Op het regenwaterriool kunnen we ook particuliere percelen aansluiten. Hierdoor wordt het mogelijk om de voordaken van particulieren woningen en bedrijven eenvoudig af te koppelen. Zo stroomt er weer 20% minder water naar het riool. Hierdoor is er minder kans op wateroverlast en verbetert uw leefomgeving. Graag vragen wij uw medewerking om in uw voortuin een regenwaterafvoer aan te leggen. Hierop sluiten wij uw regenpijp aan. Na afloop zullen we uw voortuin weer laten herstellen.

Elke druppel telt!

U kunt zelf ook meehelpen, door uw regenpijp aan de achterzijde of uw erf af te koppelen van de riolering. Het regenwater kunt u vaak in uw eigen tuin of perceel in de bodem laten wegzakken. U kunt dit ook laten aansluiten op het regenwaterriool in de straat.

Wanneer wordt mijn straat afgekoppeld?

Afkoppelen is een proces van vele jaren. Bij voorkeur laten wij het samenvallen met rioolvervanging in uw wijk. Hiermee besparen we geld en voorkomen we overlast in de wijken. Het zal nog een tijd duren voordat alle straten afgekoppeld zijn. De komende jaren gaan we in eerst in de Zenderwijk aan de slag. Daarna volgen de wijken Bovenweg en Stad en Lande. Daarnaast worden specifieke knelpunten aangepakt, zoals De Driftweg/Botterstraat, van Hogendorplaan/Colijnlaan en de Gooilandweg. De nieuwere wijken: Huizermaat, Bovenmaat, Bijvanck en het 4e Kwadrant zijn bij aanleg al afgekoppeld en voorzien van een gescheiden riolering voor regenwater en afvalwater. 

Elke druppel telt!

Wilt u hier niet op wachten of gaat u zelf al aan de slag met uw woning of tuin, overweeg dan uw daken of erf af te koppelen van de riolering. U helpt dan mee om uw eigen leefomgeving te verbeteren. Dit kan vaak eenvoudig door uw regenpijp af te koppelen en om te leiden naar lager gedeelte van uw tuin, waar het kan wegzakken in de bodem. Heeft uw weinig ruimte in uw tuin, dan kunt u infiltratiekratten toepassen die u kunt ingraven in uw tuin of erf. Ook het toepassen van minder tegels leidt vaak tot minder water in de riolering, of pas waterpasserende tegels toe. Een groen dak bergt regenwater en is milieuvriendelijk en ziet er leuk uit. Kijk op ons digitale Waterloket voor meer tips.

Welk beleid heeft de gemeente met betrekking tot afkoppelen?

De gemeente wil graag alle schone oppervlakken van de riolering afkoppelen. Het is alleen veel te kostbaar om alle gemengde riolen ineens te vervangen. Daarom wordt gebruik gemaakt van kansen die zich voordoen, zoals bij geplande herinrichtingen, (weg)renovaties en rioolvervangingen. Hierbij werken we graag samen met inwoners en bedrijven, maatregelen hebben dan meer effect. Zo benutten we de kansen voor een klimaatbestendig Huizen!

Alleen schoon regenwater komt in aanmerking voor afkoppelen en mag direct in een vijver of de bodem lopen. Regenwater dat op sterk vervuilde oppervlakken valt moet worden afgevoerd naar het riool of moet worden voorgezuiverd door bijvoorbeeld een bodemfilter. Ook mag u geen uitlogende bouwmaterialen toepassen, zoals zink en koper.

In de wijken van het oude dorp is er geen oppervlaktewater waar het regenwater op geloosd kan worden. Daar zijn veel straten afgekoppeld door waterpasserende bestrating toe te passen, waardoor het regenwater in de bodem kan zakken. Ook zijn hier infiltratieriolen toegepast, van waaruit regenwater in de bodem zakt.

Bij nieuwbouw moet de perceeleigenaar het regenwater in principe op eigen terrein infiltreren. Als dit niet mogelijk is, moet regenwater en afvalwater gescheiden worden aangeboden, ook in wijken met een gemengd rioolstelsel. Hierdoor kan het perceel in de toekomst eenvoudig worden afgekoppeld.

Voor een aantal wijken geldt een afkoppelplicht. Dit betreft de wijken aangesloten op de drukriolering in de buitengebieden, onder andere Crailo, Bikbergen en Flevo. Ook in de nieuwere wijken waar bij aanleg een gescheiden riolering is aangebracht voor de gescheiden afvoer van regen- en afvalwater is afkoppelen van nieuwe aansluitingen om die reden verplicht. Dit betreft de wijken Huizermaat, Bovenmaat, Bijvanck en 4e Kwadrant.

In de wijken met een gemengde riolering leggen we bij rioolvernieuwing zo mogelijk regenwaterriolen, infiltratieriolen en/of wadi’s aan. Hierop koppelen we de straat af. Om ook daken en verhardingen op particulier terrein te kunnen afkoppelen wil de gemeente graag samenwerken met haar inwoners en bedrijven. Daarnaast gaan we door met het toepassen van waterpasserende verhardingen in woonstraten. Bij voorkeur worden afkoppelprojecten samen met bewoners uitgevoerd. Dan hebben de maatregelen meer effect en zijn ze goedkoper uit te voeren. De straat hoeft dan naderhand niet meer open voor het maken van een nieuwe aansluiting. Als er geen projecten zijn, kunnen bewoners ook op eigen initiatief aan de slag. Dit stimuleren we door het geven van informatie en advies. Elke druppel telt!

Is afkoppelen verplicht?

Wanneer het regenwater de werking van het rioleringsysteem belemmert, of de kwaliteit van de singels en sloten bedreigt is afkoppelen verplicht, volgens de Wet milieubeheer en het daarbij behorende Lozingsbesluit. Afkoppelen is daarom verplicht voor wijken die zijn aangesloten op de mechanische drukriolering. Deze is niet ontworpen en niet geschikt om regenwater af te voeren. Dit betreft de wijken in de buitengebieden, onder andere Crailo, Bikbergen en Flevo. Ook in de nieuwere wijken waar bij aanleg een gescheiden riolering is aangebracht voor de gescheiden afvoer van regen- en afvalwater is afkoppelen van nieuwe aansluitingen om die reden verplicht. Dit betreft de wijken Huizermaat, Bovenmaat, Bijvanck en 4e Kwadrant.

De gemeente heeft een beperkte zorgplicht om regenwater in te zamelen op plekken waar het anders tot overlast zou kunnen leiden vanuit de openbare ruimte. Voor particuliere erven zijn de eigenaren in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de verwerking van het regenwater op eigen terrein. In het verleden heeft de gemeente de particulieren eigenaren hierin ontzorgt, waardoor er een onwenselijke situatie is ontstaan. Door steeds verdergaande verharding van erven, komt er steeds meer regenwater in het openbare riool, waardoor er juist overlast ontstaat.

In de oudere wijken met een gemengde riolering, willen we nu zoveel mogelijk verharde oppervlakken afkoppelen van de riolering. Dat doen we graag samen met u. Wij koppelen de straat af en bieden de mogelijkheid uw dak en erf af te koppelen op een apart regenwaterriool in de straat. Hiermee gaan we in de Zenderwijk, Bovenweg, Stad en Lande aan de slag. Daarnaast pakken we een aantal knelpuntlocaties aan, zoals De Driftweg/Botterstraat, van Hogendorplaan/Colijnlaan en de Gooilandweg. Zo werken we samen met u aan een robuuste toekomstbestendige wijk en verbetert uw leefomgeving. Elke druppel telt!
 

Hoe kan ik helpen afkoppelen?

De gemeente werkt graag samen met u aan een klimaatbestendige leefomgeving met minder kans op wateroverlast. De maatregelen hebben dan meer effect en zijn goedkoper uit te voeren. U kunt hierbij helpen met het afkoppelen van uw eigen perceel:

 • Als wij in uw straat het riool gaan vervangen vragen wij u om uw regenpijp(en) aan de straatzijde van uw woning of bedrijf af te laten koppelen. U kunt zelf de achterzijde afkoppelen door het regenwater in eigen tuin of erf te laten infiltreren;
 • Als er geen rioleringsprojecten spelen en u gaat met uw woning of tuin aan de slag, overweeg dan het regenwater af te koppelen en te laten infiltreren op uw eigen terrein. Dit is voor nieuwbouw woningen al vaak voorgeschreven.

Elke druppel telt!

Door regenwater af te koppelen helpt u mee om uw eigen leefomgeving te verbeteren. Dit kan vaak eenvoudig door uw regenpijp af te koppelen en om te leiden naar lager gedeelte van uw tuin, waar het kan wegzakken in de bodem. Heeft uw weinig ruimte in uw tuin, dan kunt u infiltratiekratten toepassen die u kunt ingraven in uw tuin of erf. Ook het toepassen van minder tegelverharding leidt vaak tot minder water in de riolering, of pas waterpasserende verharding toe. Een groen dak bergt regenwater en is milieuvriendelijk. Voor tips en inspiratie kijk op ons digitale Waterloket. 

Voordat u enthousiast overgaat tot afkoppelen is het verstandig te onderzoeken of uw situatie zich leent voor afkoppelen en welke methoden geschikt zijn. Zo voorkomt u problemen zoals wateroverlast in gebieden met een hoge grondwaterstand of een slecht doorlatende grond. Voor meer informatie over de mogelijkheden op uw terrein kunt u contact opnemen met het team Civiele Werken, telefoon: 14 035 of gemeente@huizen.nl

Wat mag ik wel/niet doen als het regenwater is afgekoppeld?

In afgekoppeld gebied komt niet alleen het regenwater in het milieu terecht, maar ook het water waarmee u op straat uw auto wast, emmertjes sop die op straat worden gegooid en de hondenpoep in de goot. Alles wat u op straat gooit, komt niet meer in het riool, maar in de grond, wadi, vijver of sloot in uw woonomgeving. Om vervuiling te voorkomen moet u zich in afgekoppeld gebied aan enkele regels houden.

Spelregels:

 • Breng geen afvalstoffen in het riool. Vaste stoffen, olie(producten) en chemische stoffen als terpentine, motorolie, frituurvet, verf- en lijmresten horen niet thuis in het riool;
 • Sluit geen afvalwater aan op het regenwaterriool;
 • Bestrijd onkruid niet chemisch maar bij voorkeur met de hand of met milieuvriendelijke middelen.
 • Was uw auto bij een van de autowasstraten bij u in de buurt of gebruik biologisch afbreekbare zeep.
 • Voorkom dat uw hond poept op wadi’s of op afgekoppelde straten, waarvan het regenwater naar oppervlaktewater stroomt.
 • Gebruik geen uitlogende bouwmaterialen voor daken, dakgoten en regenpijpen, zoals lood, zink of koper of voorkom uitloging door het aanbrengen van een coating.
 • Voorkom vervuiling en verstopping van open bestrating en infiltratievoorzieningen door rommel, grond en zand op straat te voorkomen of op te ruimen.
 • Steek bescheiden (sier)vuurwerk af en ruim vuurwerkresten direct of de volgende ochtend op. Zo voorkomt u dat de zware metalen en andere stoffen in het vuurwerk met het regenwater meespoelen.
 • Gebruik geen chloorhoudende of ander chemische schoonmaakmiddelen voor het schrobben van uw tuinbestrating of stoep. Veeg of borstel bestrating met de hand schoon of gebruik biologisch afbreekbare zeep.

Kan in elke situatie worden afgekoppeld?

Nee, het kan voorkomen dat uw situatie zich niet leent voor afkoppelen omdat er risico’s of te hoge kosten aan zijn verbonden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de ondergrond niet geschikt is voor infiltratie. Als u inpandige regenpijpen heeft is het lastig om deze af te koppelen. Soms is het regenwater te verontreinigd om af te koppelen, bijvoorbeeld door koperen of zinken dakbekleding.

Elke druppel telt!

Voordat u enthousiast overgaat tot afkoppelen is het verstandig te onderzoeken of uw situatie zich leent voor afkoppelen en welke methoden geschikt zijn. Zo voorkomt u problemen zoals wateroverlast in gebieden met een hoge grondwaterstand of een slecht doorlatende grond. Voor meer informatie over de mogelijkheden op uw terrein kunt u contact opnemen met het team Civiele Werken, telefoon: 14 035 of gemeente@huizen.nl

Is een regenton voldoende?

Een regenton is vaak vol, waardoor er geen ruimte meer is om regenbuien op te vangen. Met alleen een regenton ontlast u de riolering niet bij hevige regenbuien. Als u uw regenpijp ook heeft afgekoppeld door deze bijvoorbeeld in de tuin te laten uitkomen, ontlast u de riolering wel. Een simpele regenwaterautomaat zorgt ervoor dat uw regenton altijd eerst gevuld wordt, voordat het water uw tuin in loopt. Zo heeft u met een regenton schoon regenwater bij de hand voor uw planten in de tuin. U hoeft dan geen gezuiverd drinkwater te verspillen. Een mooi voorbeeld van duurzaam watergebruik. Elke druppel telt!

Is een infiltratievoorziening makkelijk te onderhouden?

Ja, mits de ondergrondse infiltratievoorziening uitgerust is met een blad- en zandvanger. Hiermee voorkomt u dat de voorziening op termijn dichtslibt en minder goed blijft werken. Het reinigen van een ondergrondse infiltratievoorziening is veel lastiger. Het is van belang om de blad- en zandvanger periodiek schoon te maken. Deze zijn gemakkelijk toegankelijk, zodat dit weinig tijd kost. Bij het afkoppelen van uw regenpijp kunt u het beste ook een bladvanger installeren onderaan de regenpijp. Hiervoor zijn vele bijpassende modellen te verkrijgen. Elk blad telt!

Loop ik risico op wateroverlast door afkoppelen?

Ja, er is altijd een risico op wateroverlast door zeer hevige regenval. Als het regenwater wordt opgevangen in uw tuin of infiltratievoorziening is het belangrijk dat er genoeg bergingsruimte is om het water op te vangen. Bekijk daarom tenminste de vuistregels onder Tips bij het afkoppelen op ons digitale Waterloket. Tevens moet er een overloopmogelijkheid zijn, waarlangs het teveel aan water kan weglopen, zonder dat uw woning gevaar loopt. Daarnaast is het aan te bevelen om de voorziening op enige afstand van uw woning aan te leggen, om te voorkomen dat u een vochtige kelder of kruipruimte krijgt.